Ta strona używa COOKIES. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie COOKIES zgodnie z preferencjami przeglądarki. Więcej informacji w polityce COOKIES. ROZUMIEM I AKCEPTUJĘ

Regulamin sklepu internetowego

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO mocopon.pl

§ 1  POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Właścicielem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.mocopon.pl jest Stanisław Wróbel prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „GETKOL” Stanisław Wróbel 03-044 WARSZAWA ul. Płochocińska 95 , NIP 5361244944, REGON 017320800.

a) Adres siedziby: 03-044 WARSZAWA ul. Płochocińska 95   

b) Adres poczty elektronicznej: sklep@mocopon.pl

c) Numer telefonu: +48 504 08 05 22.

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego

3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

§ 2 DEFINICJE

1. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem: www.mocopon.pl

2. Kupujący - oznacza osobę fizyczną, która ukończyła 18 rok życia, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, zawierającą Umowę Sprzedaży która oświadczyła, że znany jest jej Regulamin korzystania z Portalu i akceptuje go a ponadto, której dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE i ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018.1000).

3. Sprzedawca, Sprzedający – Stanisław Wróbel, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą GETKOL Stanisław Wróbel 03-044 WARSZAWA ul. Płochocińska 95 , NIP 5361244944

4. Regulamin – niniejszy regulamin;

 5. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za     pośrednictwem Sklepu Internetowego

 6. Zamawiający – osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli składa/złożyła w Sklepie zamówienie na Towary;

7. Towar – towary oferowane przez Sprzedającego w Sklepie;

8. Cena – wyrażona w złotych polskich cena Towaru brutto (zawierająca podatek VAT), umieszczona na stronie  Sklepu obok informacji o Towarze, nie zawierająca kosztów dostarczenia Towaru;

 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pośrednictwem Sklepu, zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży Towaru ze Sprzedającym;

10. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

11. Konsument – Zamawiający, będący osobą fizyczną dokonującą zakupu w Sklepie, niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

12. Przedsiębiorca – Zamawiający, będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonującą zakupu w Sklepie w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

13. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

14. Formularz zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

15. Klient – oznacza każdą pełnoletnią osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która zaakceptowała niniejszy regulamin

16. Konto – Usługa elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy

17. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

18. Dostawca - oznacza firmę kurierską, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania dostawy towarów 

19. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży zawarta na odległość między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

20. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

§ 3  USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia 

2. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Zarejestruj się” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

3 Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@mocopon.pl lub też pisemnie na adres: ul. Płochocińska 95 03-044 Warszawwa.

3. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „ Potwierdź zakup” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

4. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

§ 4  WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA ZA SKLEPU

1. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; 

2. poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu Cookies

   oraz możliwość  obsługi Javascript

3.  do złożenia Zamówienia, Kupujący musi posiadać adres e-mail 

4 Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem oraz poszanowaniem dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

§ 5 ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU

1. Kupującymi mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej

2. Dane osobowe i inne informacje dostarczane przez Użytkownika przetwarzane są zgodnie z zasadami Polityki Prywatności. Użytkownik akceptując Regulamin, akceptuje również zasady przetwarzania danych osobowych opisane w Polityce Prywatności

3. Do każdego zakupu zostaje wystawiona faktura VAT lub paragon. Faktury mogą być dostarczane w formie papierowej wraz z zakupionym przedmiotem bądź w formie elektronicznej.

4. Sprzedający zobowiązuje się względem Zmawiającego dostarczyć Towar bez wad

5. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje czynności lub czynności wykonane na jego zlecenie za pośrednictwem Sklepu.

§ 6  REJESTRACJA

1. Rejestracja i składanie zamówień w Sklepie możliwe jest 24 godziny na dobę, przez wszystkie dni w roku.

2. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.

3. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego na stronie Sklepu

 4. Warunkiem rejestracji jest podanie wszystkich niezbędnych danych oraz akceptacja niniejszego Regulaminu

 oraz Polityki Prywatności, stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu.

5. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym

6. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, 

akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

§ 7 ZAMAWIANIE

1. Zamówienie można złożyć korzystając z formularza na stronie Sklepu, pocztą elektroniczną oraz telefonicznie - podając imię, nazwisko, adres dostawy, numer telefonu oraz adres email.

2. Automatyczne przyjęcie zamówienia nie jest równoznaczne z potwierdzeniem jego realizacji. Potwierdzenie zawarcia umowy zostanie poprzedzone powiadomieniem Klienta o tym fakcie za pomocą poczty elektronicznej, lub telefonicznie. 

3. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z winy Kupującego (np. błędny numer telefonu lub) w ciągu 3 dni roboczych, zamówienie takie zostanie anulowane.

§ 8 FORMY PŁATNOŚCI

1.Kupujący ma możliwość wybrania formy płatności za zakupiony towar:

2. Za pobraniem (opłata ta uiszczana jest w momencie dostawy zamówionego produktu bezpośrednio kurierowi),

3. Przedpłata na rachunek bankowy Sklepu: VW BANK 06 2130 0004 2001 0482 9529 0001,

4. Płatność elektroniczna (Payu, TPay)

5. Gotówką, w razie odbioru osobistego w siedzibie Sprzedającego

§ 9 DOSTAWA

1. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby wysłać zamówione przez Kupującego Produkty przed wskazanym w Potwierdzeniu zamówienia terminem bądź - w razie braku określonego terminu dostawy w Potwierdzeniu zamówienia w przybliżonym przedziale czasowym wskazanym przy wyborze sposobu dostawy, a w każdym razie w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty otrzymania przez Kupującego Potwierdzenia zamówienia.

2. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

4. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

a) Przesyłka kurierska,

b) przesyłka kurierska pobraniowa

c) odbiór osobisty w punkcie odbioru opon 

6. Koszty przesyłki pokrywane są przez Kupującego zgodnie z ofertą umieszczoną na stronie Sklepu

7. Odbiór osobisty jest bezpłatny i dostępny jest  pod adresem: 03-044 WARSZAWA ul. Płochocińska 95   

8. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 10 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin.  Bieg terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

a) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.

 b) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem – od dnia Zamówienia.

§ 10 GWARANCJA

1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez odpowiedniego producenta bądź dystrybutora.

2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo

 prezentowana na Stronie Internetowej Sklepu oraz wysyłana na adres mailowy podany przez Klienta

§ 11 TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować

a) pisemnie na adres: 03-044 WARSZAWA ul. Płochocińska 95   

b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@mocopon.pl;

2. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

3. Sprzedający powiadomi Zamawiającego o wyniku postępowania reklamacyjnego za pośrednictwem wiadomości e-mailowej lub pisemnie (stosownie do formy złożenia reklamacji).

§ 12 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.  Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w następujący sposób:

a) pisemnie na adres: : GETKOL 03-044 WARSZAWA ul. Płochocińska 95   

 b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@mocopon.pl

2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

„GETKOL” Stanisław Wróbel 03-044 WARSZAWA ul. Płochocińska 95

–   Nininiejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących Towarów: 


…………………………………………………………

–   Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) …………………………………………

–   Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ……………………………………………

–   Adres konsumenta(-ów) …………………………………………………


–   Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

………………………………

–   Data ………………………………………

(*) Niepotrzebne skreślić

3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

4. Kupujący ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Kupujący może zwrócić Produkt na adres: 03-044 WARSZAWA ul. Płochocińska 95   

5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu

6. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru

7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 13 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.

§ 14 WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie.

2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

§ 15 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

§ 16 ROZWIĄZANIE UMOWY (NIE DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY)

1. Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną

 w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą 

stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.

2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, 

poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji

 na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.

3. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do

 Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.

§ 17 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.

2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

§ 18 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz

 w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi 

odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych

 strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.

3. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku

 lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.

4. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania

 sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie

 niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez

 Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie

 Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi 

w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta

 na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej

 drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje

 nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem 

umowy. 

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie

 obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu

 usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.);

 dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi

 konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności

 za szkodę wyrządzoną przez produkt

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.09.2020 r.

W sprzedaży marki opon

© Copyright 2024 by mocopon.pl. All rights reserved.